Rejestracja: 58-669-80-49 / 696-821-689 Pon.-Pt. 8:00-18:00

Centrum MedycznePłyta Redłowska

Lekarze

Tutaj lista lekarzy i godziny przyjęć (lekarz rodzinny)

Galeria

gabinet ginekologiczny2.jpg

Lekarz Rodzinny

 

 

Szanowni Pacjenci!

W związku z ogłoszoną przez WHO PANDEMIĄ

z powodu zagrożenia epidemiologicznego

KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

w naszej przychodni prowadzone są prowadzone wizyty lekarskie na miejscu i  teleporady

 

W przypadku potrzeby przedłużenia recepty prosimy pobrać druk podania i wypełniony dokument pozostawić w rejestracji: DRUK

 

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JEDYNY AKTUALNY NUMER TELEFONU TO 58 669-80-49

     

Dziękujemy za zrozumienie i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 

 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej „lekarzem POZ”, wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych). Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. 
 2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lekarz POZ współpracuje z: 

  • pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, wybranymi przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
  • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania; 
  • innymi świadczeniodawcami, zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców; 
  • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia. 
 3. W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy lekarz POZ: 

  • prowadzi edukację zdrowotną; 
  • prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  • uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych działając na rzecz zachowania zdrowia w społeczności lokalnej;
  • rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy. 
 4. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz POZ: 

  • identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne świadczeniobiorcy, a także podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie;
  • koordynuje wykonanie i dokonuje kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych świadczeniobiorcy oraz zapewnia wykonywanie szczepień, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz informuje o szczepieniach zalecanych;
  • uczestniczy w realizacji programów profilaktycznych;
  • prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
 5. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz POZ: 

  • planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
  • informuje świadczeniobiorcę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do jego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia;
  • przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie z wiedzą medyczną;
  • przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej;
  • wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych;
  • kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne celem dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;
  • kieruje świadczeniobiorcę do jednostek lecznictwa zamkniętego celem dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne;
  • dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców;
  • orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną. 
 6. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz POZ: 

  • planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
  • planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby świadczeniobiorcy;
  • zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne;
  • wykonuje zabiegi i procedury medyczne;
  • kieruje świadczeniobiorcę do wykonania zabiegów i procedur medycznych do innych świadczeniodawców;
  • kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych;
  • kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej;
  • kieruje do leczenia uzdrowiskowego;
  • orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego świadczeniobiorcy przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych. 
 7. W zakresie działań mających na celu usprawnianie świadczeniobiorcy lekarz POZ: 

  • zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez świadczeniodawców;
  • 2) wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne;
  • 3) zleca wydanie świadczeniobiorcy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Przepisy ust. 1-7 nie naruszają prawa i obowiązków lekarzy POZ do realizacji zadań i stosowania procedur wynikających z odrębnych przepisów.